Báo cáo tài chính | 19 Tháng 03 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/03/Báo-cáo-tài-chính-năm-2018-1.pdf