Thông tin cổ đông | 25 Tháng 11 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/12/Báo-cao-ngày-không-phải-là-cổ-đông-lớn.pdf