Thông tin cổ đông | 24 Tháng 12 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/12/Báo-cáo-kết-quả-chào-bán-cổ-phiếu-riêng-lẻ.pdf