số 12/2022/NQ-HĐQT “Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức ĐH lần 2”