Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 ( Dự Thảo )