Thông báo chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2020