Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2015 lần 7