TB Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2019