Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2022 – Dự thảo ( bản cập nhật đến ngày 17.6.2022)