NQ HĐQT vv chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty và Tổ chức có liên quan của Người nội bộ