Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty con – Công ty TNHH MTV DGT-Đồng Tháp