Nghị quyết HĐQT về chốt DS cổ đông và KH tổ chức ĐHĐCĐ 2019