GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN THAY ĐỔI LẦN 1 NGÀY 06 THÁNG 1 NĂM 2020