CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2019