BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021