LĨNH VỰC KINH DOANH

LĨNH VỰC KINH DOANH

Xây dựng các công trình giao thông

Xây dựng các công trình giao thông, quản lý duy tu và sửa chữa cầu đường bộ.

Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng hạ tầng khu dân cư.

Đầu tư kinh doanh

Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, kinh doanh nhà.

Khảo sát, thiết kế & dự toán

Khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, dự toán các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp.

khai thác & chế biến

Khai thác, chế biến đá xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng.

sản xuất & cung cấp

Sản xuất, cung cấp bê tông nhựa nóng và các cấu kiện bê tông đúc sẵn cho các công trình xây dựng.