Gói thầu XL2: Xây dựng phần đường phía bờ Hiệp Hòa

Gói thầu XL2: Xây dựng phần đường phía bờ Hiệp Hòa

Gói thầu XL2: Xây dựng phần đường phía bờ Hiệp Hòa

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Đồng Nai.

– Xây dựng đường phố chính đô thị thứ yếu.
– Vận tốc thiết kế là 60km/h, bề rộng B = 20,5m, nền đường móng cấp phối đá dăm móng trên 30cm, móng dưới 35cm.
– Mặt đường BT nhựa C12,5 dày 6cm, BT nhựa C19 dày 7cm.
– Chiều dài 1,313 km.
– Hệ thống thoát nước cống tròn D1200.
– An toàn giao thông.