CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÂN HIỆU TRƯỜNG CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN KHU VỰC PHÍA NAM, ẤP 7 XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÂN HIỆU TRƯỜNG CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN KHU VỰC PHÍA NAM, ẤP 7 XÃ AN PHƯỚC, HUYỆN LONG THÀNH, ĐỒNG NAI