30 Tháng 11 Năm 2017

NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QL 14

– Đường giao thông cấp III-miền núi.
– Chiều rộng nền đường 12m, móng cấp phối đá dăm (lớp trên 25cm + lớp dưới 25cm).
– Chiều rộng mặt đường 11m, mặt đường BTNN 12cm (hạt trung 7cm+hạt mịn 5cm).
– Hệ thống thoát nước ( cống, mương xây đá hộc, gia cố mái ta luy).
– An toàn giao thông.