Đại hội đồng cổ đông | 24 Tháng 05 Năm 2018

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2018/05/Thông-báo-ngày-đăng-ký-cuối-cùng-dự-ĐHCĐ-2018.pdf