Đại hội đồng cổ đông | 05 Tháng 12 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/12/Thông-báo-chốt-danh-sách-tham-dự-ĐHĐCĐ-bất-thường-năm-2019.pdf