Thông tin cổ đông | 12 Tháng 03 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/03/TB-ngày-đăng-ký-cuối-cùng-để-thực-hiện-quyền-dự-ĐHĐCĐ-2019.pdf