Đại hội đồng cổ đông | 08 Tháng 01 Năm 2020

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Tài-liệu-ĐHĐCĐ-họp-bất-thường-2019.pdf