Thông tin cổ đông | 22 Tháng 04 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/04/Báo-cáo-Hội-đồng-quản-trị-chỉnh-sửa-ngày-22-4-2019.pdf