Thông tin cổ đông | 19 Tháng 01 Năm 2020

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Nghi-quyet-số-01-NQ-HDQT.pdf