| 05 Tháng 04 Năm 2018

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2018/04/CBTT-về-cổ-đông-lớn-của-DGT.pdf