Biên bản họpĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021

Đại hội đồng cổ đông | 21 Tháng 11 Năm 2021