Thông tin cổ đông | 02 Tháng 01 Năm 2020

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Báo-cáo-kết-quả-chào-bán-cổ-phiếu-riêng-lẻ-của-UBCK-nhà-nước.pdf